Инвестиционно предложение: "Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) за водоснабдяване за други цели – измиване на площадки и напояване на тревни площи“ на територията на поземлен имот с идентификатор 68134.4084.7, район "Младост", Столична община, с възложител ?КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД

10.04.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район”, гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец ?ТК-ТАРОШИ 1-ЧЕПИНЦИ, НОВИ ИСКЪР“

10.04.2024

Инвестиционно предложение: ?Проектиране и изграждане на един бр. тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели - измиване на площадки и напояване на тревни площи“ на територията на поземлен имот с идентификатор 68134.4354.810, район ?Люлин“, Столична община, с възложител "КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД

09.04.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на временен открит паркинг“ в УПИ I-128,1469 (имот с идентификатор 68134.1007.400), гр. София, район ?Триадица“, Столична община, с възложител ?ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

09.04.2024

Инвестиционно предложение: ?Продължаване срока на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл от находище ?Селимица“ район ?Нови Искър“, Столична община, с възложител ?МСЕ – 2001“ ЕООД

05.04.2024

Инвестиционно предложение: ?Преустройство, реконструкция и изграждане на едноетажна постройка към съществуваща двуетажна сграда и промяна предназначението в цехове за производство на тестени и сладкарски изделия и ресторант“ в поземлен имот с идентификатор 68134.510.5062, м. кв. ?Орландовци“, район ?Сердика“, Столична община, с възложител ?НОВИРА” ЕООД

04.04.2024

Провеждане на процедура за избор на Съвет на децата

01.04.2024

Столична община съобщава за изменение на инвестиционно предложение: ?Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“, с възложител Държавно предприятие ?Национална компания ?Железопътна инфраструктура”

01.03.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“ в УПИ II-1887, 1997, 2615, 2617, 2618 (поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2734), кв. 1, м. СПЗ "Модерно предградие-разширение“, р-н ?Връбница“, Столична община, възложител ВМВ ЕООД

29.02.2024

Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столичната община за 2024 година

17.01.2024