Инвестиционно предложение: ?Изграждане на временен открит паркинг“ в УПИ I-128,1469 (имот с идентификатор 68134.1007.400), гр. София, район ?Триадица“, Столична община, с възложител ?ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:
?Изграждане на временен открит паркинг“ в УПИ I-128,1469 (имот с идентификатор 68134.1007.400), гр. София, район ?Триадица“, Столична община, с възложител ?ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. ?Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

ПРИЛОЖЕНИЕ: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

09.04.2024