Столична община съобщава за изменение на инвестиционно предложение: ?Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“, с възложител Държавно предприятие ?Национална компания ?Железопътна инфраструктура”

01.03.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“ в УПИ II-1887, 1997, 2615, 2617, 2618 (поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2734), кв. 1, м. СПЗ "Модерно предградие-разширение“, р-н ?Връбница“, Столична община, възложител ВМВ ЕООД

29.02.2024

Инвестиционно предложение: ?Предприятие за хлебопроизводство, складове, бистро, кафене, автомивка, автосервиз и административна сграда“ в поземлени имоти с идентификатори 32216.2325.103 и 32216.2325.52, м. ?Бели брег“, с. Иваняне, район ?Банкя“, Столична община, с възложители А. ЛАЗОВ и З. ДАМЯНОВ

23.11.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на жилищна сграда и пречиствателно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3316, м. ?Драгалевци – разширение север – 2 част“, УПИ III – 3316, кв. 130, район ?Витоша“, Столична община, с възложител ?ЯН ДИ М“ ООД

22.11.2023

Инвестиционно предложение: ?Разширение на продуктовата гама за преработка на стари битумосъдържащи изолации, съдържащи асфалтови смеси с код 17 03 01* и катранени продукти с код 17 03 03* на технологични линии за преработка на отпадъци от стари битумосъдържащи изолации” в завод ?ЗЕБРА” АД, гр. Нови Искър

31.10.2023

Инвестиционно предложение: ?Монтиране на Инсталация за раздробяване/смилане – Шредер за ОЧЦМ и метални опаковки – ?Panizzolo flex” с капацитет 58 t/24 h или 21 170 t/y”; ?Пускане в експлоатация на шредерна станция за кабели – COMPACT с капацитет 14,4 t/24h или 5 260 t/y”, ул. ?Кременица” № 2, кв. ?Курило”, район ?Нови Искър”, Столична община, с възложител ?ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ“ ЕООД

25.10.2023

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590473/ 01.02.2010 г., изменено и с продължен срок на действие с Решение № 612/16.11.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното

09.10.2023

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район” за откриване на процедура – издаване разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция/модернизация на съществуващи системи и съоръжения, пресичаща водни обекти – изграждане покрит двоен канал на км 16+000 над р. Владайска (техн. проект – модернизация жп участък: ?София-Перник-Радомир”)

15.09.2023

Инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс, офиси, складове и трафопост" в район "Връбница", с възложители  ?Прайм маркет“ ЕООД, ?Маркал – Валентина Димитрова“ ЕТ, ?Софконсулт“ ЕООД, ?Българска енергетика“ АД и ?Месокомбинат Балкан“ ЕООД

17.08.2023

Инвестиционно предложение: ?Връзка на Втори метродиаметър с депо ?Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил, поземлено трасе с дължина 817.94 м”, с възложител ?МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

01.08.2023

— 10 Елементи на страница
Показване на 11 - 20 от 65 резултата.